Algemene voorwaarden  

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Tickets International B.V., h.o.d.n. Cadeaubonexpress.nl, hierna ‘Cadeabonexpress’, alsmede alle daarmee verband houdende aanbiedingen en kortingsacties. 
  2. Hierna wordt onder ‘de consument’ verstaan degene aan wie Cadeaubonexpress een aanbieding doet, alsmede degene met wie Cadeaubonexpress een overeenkomst sluit. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
  4. Communicatie met Cadeaubonexpress vindt uitsluitend plaats via het contactformulier (cadeaubonexpress.nl/contact/) en/of per e-mail via het e-mailadres van Cadeaubonexpress: support@cadeaubonexpress.nl.
 2. Producten
  1. Via (de website van) Cadeaubonexpress kan de consument een tegoed van een derde partij, hierna de ‘aanbieder’, kopen, met welk tegoed de consument een recht verkrijgt jegens aanbieder; het hiervoor omschreven tegoed zal hierna worden aangeduid als het ‘tegoed’. Aanbieders zijn bijvoorbeeld de Playstation Store en Xbox Live. 
  2. De consument verkrijgt via Cadeaubonexpress een digitale code om het tegoed te activeren. Zodra dit door de consument wordt geactiveerd, wordt er een overeenkomst tot stand gebracht tussen de consument en aanbieder. De aanbieder is verantwoordelijk voor de mogelijkheid om het tegoed daadwerkelijk te gebruiken.
  3. Indien voor het tegoed een (beperkte) geldigheidsduur geldt, staat dit vermeld op de website van Cadeaubonexpress. Na het verstrijken van de geldigheidsduur komen alle uit het tegoed voortvloeiende rechten te vervallen.
 3. Aanbod
  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cadeaubonexpress niet. 
  2. De consument kan jegens Cadeaubonexpress geen rechten ontlenen aan (eerdere) aanbiedingen en/of offertes betrekking hebbende op voorgaande overeenkomsten met of aanbiedingen van Cadeaubonexpress. 
 4. Levering 
  1. De consument kan tegoed van een aanbieder aanschaffen via de website van Cadeaubonexpress. Na betaling ontvangt de consument een digitale code voor het tegoed, welke direct gebruikt kan worden via de aanbieder. 
  2. De digitale code is niet beschermd; de consument is verantwoordelijk voor de geheimhouding/bescherming van de digitale code. 
  3. De consument is verantwoordelijk voor de (veilige) inontvangstneming van de digitale code en het verstrekken van een (daartoe) betrouwbaar e-mailadres. 
  4. Opgegeven levertijden zullen nooit zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering van tegoed(en), dient de consument Cadeaubonexpress in gebreke te stellen via een communicatiemiddel zoals omschreven in artikel 1.4 van deze algemene voorwaarden, waarbij Cadeaubonexpress nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden. 
 5. Geen ontbinding
  1. Door tegoed af te nemen via Cadeaubonexpress, verklaart de consument uitdrukkelijk afstand te doen van zijn recht van ontbinding. De consument kan daardoor geen beroep doen op het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen een termijn van veertien dagen bij een overeenkomst op afstand/buiten de verkoopruimte. 
 6. Overmacht
  1. Indien Cadeaubonexpress door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Cadeaubonexpress gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal behoudt Cadeaubonexpress het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
  2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Cadeaubonexpress tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, werkstaking bij haar en/of haar toeleveranciers, internetstoring, stroomuitval, onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade, natuurrampen, onvoorzienbare overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar en/of bij de aanbieders, alsmede onvoorzienbare wanprestatie door de aanbieders waardoor Cadeaubonexpress haar verplichtingen jegens de consument niet (meer) kan nakomen. 
 7. Aansprakelijkheid 
  1. In alle gevallen geldt dat Cadeaubonexpress nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de aankoopkosten van het tegoed waarop de schadevergoeding op ziet, te boven gaat. 
  2. Cadeaubonexpress is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade.
  3. Cadeaubonexpress is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Cadeaubonexpress heeft verstrekt. 
  4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Cadeaubonexpress in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering voor uitkering in aanmerking komt.
 8. Overdracht en verval van rechten
  1. Ieder vorderingsrecht van de consument jegens Cadeaubonexpress vervalt, indien Cadeaubonexpress niet binnen 12 maanden na het ontstaan van het vorderingsrecht daaromtrent in rechte is betrokken. 
 9. Toepasselijk recht 
  1. Op alle overeenkomsten met Cadeaubonexpress is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de overeenkomst zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de relatief bevoegde rechter in Nederland.